หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ โค 35 ตัว กระบือ 1 ตัว
รวม 36 ตัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนอำเภอบัวใหญ่ ประธานกลุ่มโคเนื้อและเกษตรกร บ้านอ้อยช้าง บ้านงิ้วใหม่ ตำบลกุดจอก บ้านแจ้งสว่าง
บ้านหนองแจ้ง บ้านหญ้าคา ตำบลเสมาใหญ่ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่ 6 ตำบลเสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก