หัวเว็บ
นายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับเกษตรกรผู้ขอรับบริการ ติดตามลูกสัตว์เกิดจำนวน 17 ราย และทำสัญญามอบลูกโคเพศเมียตัวที่ 1
อายุครบ 18 เดือน จำนวน 3 ราย ณ บ้านโนนทอง ม.2 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก