รูปหัวเว็บ

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ผสมเทียมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
นำโดยน.สพ.รัตน์ ฉายารัตนศิลป์ , น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา และคณะ
ตรวจประเมินให้คำแนะนำ หน่วยผสมเทียมสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

นายสัตวแพทย์บุญสม ร่วมกับทีมงานสูงเนิน จัดเตรียมข้อมูล
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ผสมเทียม
คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงาน โล่ห์ รางวัล งานต่าง ๆ
รับฟังบรรยายสรุป
ภาพรวม ของอำเภอสูงเนิน
นำเสนองานผสมเทียมในพื้นที่
คณะกรรมการฯ แนะนำทีมงาน
ทีมงานจาก กองผสมเทียม
คณะกรรมการให้คำแนะนำหน่วยผสมเทียมสูงเนิน
ตรวจสอบระบบจัดเก็บเอกสาร ต่าง ๆ
ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์
ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก หน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน
ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมเกษตรกร เก็บข้อมูล
ตรวจสอบระบบจัดเก็บเอกสาร พันธุ์ประวัติ การผสมเทียม
ก่อนกลับ แวะนมัสการพระพุทธรูปศิลา ณ วัดคลองขวาง
คณะกรรมการเดินทางกลับ ทีมงาน ขอหลับ เอาแรง