หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ
และนายสถิต ระวังสำโรง ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ ซึ่งเกษตรกรรายเดิมได้ส่งคืนลูกโคเพศเมียให้กับโครงการ
เพื่อขยายให้รายใหม่ได้แล้ว จำนวน 30 ตัว เกษตรกรรายใหม่ 6 ราย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
agrimap62
กลับหน้าแรก