รูปหัวเว็บ
ายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัด ร่วมตรวจสอบ โรงฆ่าสัตว์(สุกร)
ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณา ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่เทศบาล ฯ
ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ที่ทันสมัย
สามารถรองรับปริมาณการฆ่าสัตว์ในพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง