หัวเว็บ
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ นิติกร
และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑๐๓ คน ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
บ้านโตนด หมู่ที่ 7 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย และบ้านแปรง หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก