หัวเว็บ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี2558
ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ ออกให้การเยี่ยมเยียนเกษตรกร บ้านขามหนองปรือ ม.7 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียน สอบถาม ความต้องการ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การช่วยเหลือปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนชี้แจงแนวทางและฝากความห่วงใยของรัฐบาล และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ
ไปยังพี่น้องเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการถ่ายพยาธิ กำจัดหมัด เห็บในโค กระบือ 200 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัด
เพื่อผสมเทียม ในแม่โค 43 ตัว โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก และ ต.สีสุก อ.จักราช นำ โค-กระบือ มารับบริการกว่า 200 ตัว
สร้างความพอใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก