รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
เวทีกลาง
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
ท่านประธาน(รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) เยี่ยมชมกิจกรรม
สาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์
หมอนคร ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย เจ้าของพื้นที่
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงสัตว์
จ่ายเวชภัณฑ์ เอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มาบริการด้วยตัวเอง
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจ
วันนี้บริการฟรีตลอดงานครับ
เจ้าของแมวยืนให้กำลังใจ
ให้คำแนะนำด้านการผสมเทียม
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์ บริการในงาน