หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์สุรินทร์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ออกตรวจเจาะเลือดกระบือ
ทดสอบพยาธิในเลือด เกษตรกร 13 ราย กระบือ 35 ตัว ที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา , น.สพ.รัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ , นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก