หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายขวัญชัย พลฉิมพลี เจ้าพนักงานสัตวบาล
ร่วมด้วยนักศึกษาฝึกงานจาก มทร.บางพระ มทร.สุรินทร์ ม.อุบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย นำโดยนายวีระ เผื่อนกระโทก
ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ออกบริการฝังไมโครชิฟในโค-กระบือ ของ่กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมทั้งถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ตรวจท้องโค-กระบือ ที่ผสมเทียมจากการเหนี่ยวนำ
มีเกษตรกรมารับบริการ 62 ราย ฝังไมโครขิฟ 62 ตัวตรวจท้อง 62 ตัว โค 35 ตัว ท้อง 9 ตัว กระบือ27 ท้อง 5 ตัวถ่ายพยาธิ 62 ตัวฉีดวัคซีน 62 ตัว
ในพื้นที่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
ติดไมโครชิพ
กลับหน้าแรก