หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคเพศเมีย 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธานายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดนครราชสีมา ได้ไถ่ชีวิตโคดังกล่าวมาจากโรงฆ่าสัตว์มูลค่า 25,000 บาท และนำมามอบให้กรมปศุสัตว์เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบให้เกษตรกรอำเภอโนนไทยได้ยืมเพื่อการผลิต โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจอย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดโนนไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก