รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554
พิธีเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
เกษตรจังหวัดฯ กล่าวรายงาน
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธีเปิดงาน
คลินิกปศุสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัยมาให้บริการเอง
บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ให้บริการ
ศูนย์ฯผสมเทียมนครราชสีมา ให้บริการ
แจกเอกสาร จ่ายเวชภัณฑ์
จัดแสดงนิทรรศการ
นักเรียนให้ความสนใจนิทรรศการ
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
บริการผ่าัตัดทำหมันแมว
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
รอกลับบ้าน