รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกให้บริการทำสมุดประจำตัวไก่ชนเคลื่อนที่อำเภอจักราช เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547
บริเวณหน้าห้องประชุม
มีขั้นตอนการปฏิบัติบอกไว้ชัดเจน
ซักซ้อมความเข้าใจ
ผู้มาขอรับบริการ
จักราชก็เป็นหนึ่งในเรื่องดินแดนไก่เก่งไม่เป็นรองใคร
วิทยากรให้ความรู้
ตั้งใจฟังทั้งไก่และคน
หมอไทยบุญ เจ้าของพื้นที่
ข้นตอนที่ 1 กรอกแบบ กช.1
ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายรูป
ขั้นตอนที่ 3 หมอเก่ง ซักประวัติพร้อมตรวจสุขภาพไก่
ชั่งน้ำหนักก่อนครับ
วัดส่วนสูง
งานนี้แจกวัคซีนฟรีครับ!!!