หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกระบือ จำนวน 20 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผช.สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้เกียรติร่วมงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านใหม่ทะเมนชัย ม.6 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก