หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 50 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร จำนวน 50 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายศักดิ์รินทร์ เหมหิรัญ ปลัดอำเภออาวุโสบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี
นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่ ชุดรักษาความปลอดภัยบัวใหญ่
ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก