รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ
นายเฉลิมพงษ์ ด่านวัฒนาหงส์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
เยี่ยมชมความก้าวหน้ากิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ ในจังหวัดนครราชสีมา
โรงฆ่าสัตว์(สุกร) บริษัท ด่านเกวียนโภคภัณฑ์ จำกัด และ โรงฆ่าสัตว์ (โค,กระบือ)บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ทั้งสองแห่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่มีกระบวนการฆ่าสัตว์์ และชำแหละเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี