หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ
และนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.คง ซึ่งเกษตรกรรายเดิมได้ส่งคืนลูกกระบือเพศเมียให้กับโครงการ เพื่อขยายให้รายใหม่ได้แล้ว
จำนวน 20 ตัว เกษตรกรรายใหม่ 4 ราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
กลับหน้าแรก