รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานให้บริการพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ
บริเวณเวทีกลาง
คลินิกปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ให้บริการ
ให้คำแนะนำการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้บริการ
ให้คำแนะนำการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ /วินิจฉัยโรค
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
หมอสมคิด จากอำเภอสูงเนิน มาเป็นพิธีกร
พี่น้องเกษตรกรรับบริการตลอดงาน
ปศุสัตว์อำเภอฯ นำประธานตรวจเยี่ยมคลินิกปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ ร่วมให้บริการ
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
กำลังใจเพียบ
หมอสาวๆ ก็มีให้
ปศุสัตว์อำเภอเสิงสางร่วมด้วย
รายนี้ต้องบริการต่อเนื่อง
ทีมงานคลินิกปศุสัตว์