หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์"
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากอัยการศาลแขวงนครราชสีมา และตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร
มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ จากทั้ง 32 อำเภอ เขัารับการอบรม จำนวน 80 คน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตามกฎหมายตลอดจนเกิดความมั่นใจในการฏิบัติงานต่อไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก