หัวเว็บ
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นประธานในพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน 50 ตัว ให้แก่เกษตรกร 50 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเกษตรกรร่วมพิธี ณ วัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก