หัวเว็บ
นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกอำเภอดีเด่น โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางมาคัดเลือกการประกวดอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธ.ค.ก.ดีเด่นระดับประเทศ (ขนาดกลาง; M)
ที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานปศุสัตว์โคราชได้ให้การต้อนรับ
และนำเสนอผลงานของตามโครงการดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกตามความเป็นจริง
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.จนกระทั่งแล้วเสร็จใน เวลา 21.00 น. @KORAT เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
กลับหน้าแรก