รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง จัดประชุมซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อม
การเฝ้าระวังและการควบคุมโรคไข้หวัดนก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
การประชุมซักซ้อมแผนฯ
สาธารณสุขอำเภอประธาน
ปศอ.ร่วมประชุมวางแผน
ทีมโรงพยาบาลก็มา
คณะทีมงาน ปภ..
สอ.ในห้วยแถลงมาครบ
สาธารณสุข,ปศุสัตว์อำเภอนำทีม
ณ ห้องประชุม สสอ.ห้วยแถลง
ประชุมเสร็จเก็บภาพ
สสอ.แนะนำการป้องกันในคน
ปศอ.แนะนำการใช้น้ำยา
ทีมงานเตรียมพร้อมแต่งตัว
อาสาทีมทำลายสัตว์ป่วยห้วยแถลง
ทีมพ่นยาออกงาน
ทีมเก็บตัวอย่าง
ทีมทำลาย
บรรจุภัณฑ์
ส่งมอบให้ทีมพ่นยา
นำลงบรรจุในหลุม0.50X0.50ม.
วางในหลุม
กลบดิน
ราดน้ำยาฆ่าเชื้ออีกรอบ
กลบหลุมโรยปูนขาวทับด้วยเศษไม้
ทีมหมอคนเตรียมตรวจ
สงสัยว่าน่ำจะเป็น...
ขึ้นเตียงรถเข็น
ขึ้นรถนำส่ง รพ.
ที่ระลึกการซ้อมแผน