หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 27ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้กับเกษตรกร จำนวน 27 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก