รูปหัวเว็บ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานภายในจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายขวัญชัย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานของ
นายสุบรร อันทินทา ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อในเขตพื้นที่อำเภอห้วยแถลง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระบบมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในการที่จะได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปแนะนำเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ของตนให้ปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ซึ่งฟาร์มโคเนื้อของนายสุบรร อันทินทา
เป็นฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานขนาดเล็ก เลี้ยงโคจำนวน 12 ตัว แต่มีการจัดสรรพื้นที่ในฟาร์มสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีระบบการจัดการภายในฟาร์มที่ดี
ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
ผอ.สสอ.3 ตรวจเยี่ยม
พี่สุบรร เจ้าของฟาร์ม นำเยี่ยมชม
บรรยายสรุปการดำเนินกิจการ
เยี่ยมจริงๆ
ทีมงานมาตรฐานฯเข้มแข็ง
บริเวณคอกโค
แปลงหญ้า
สวนสมุนไพร
บริเวณคอก
รั้วรอบขอบชิด
บรรยากาศเขียวขจี
นี่ก็ สวนสมุนไพร
เห็นอ่างน้ำแล้วเย็นใจดี!!!