รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา , ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีเปิดคลินิกฯ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ท่านเกษตรจังหวัดฯ กล่าวรายงาน
พี่น้องเกษตรกรอำเภอบ้านเหลื่อมร่วมงาน
เต๊นท์ลงทะเบียนเกษตรกร
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี
เปิดให้บริการ จ่ายเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
จ่ายยากำจัดพยาธิภายในสำหรับโค-กระบือ
จ่ายยากำจัดพยาธิภายนอกสำหรับโค-กระบือ
พี่น้องเกษตรกรใช้บริการคลินิกปศุสัตว์ไม่ขาดสาย
บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์,อาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมให้บริการ
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ให้เกษตรกรผู้รับบริการ
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
นำทีมโดยหมอไพรัตน์ จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ และแก้งสนามนาง มาร่วมปฏิบัติงาน
กิจกรรมประกวดไก่พื้นเมือง
ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ประธานกรรมการตัดสินประกวดไก่
ชิงเงินรางวัล และโล่รางวัลไก่พ่อพันธุ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร
เขียงสะอาดมาร่วมจำหน่ายเนื้อสุกร
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์ที่ร่วมให้บริการวันนี้