หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจกลั่นกรองการขออนุญาตสร้างโรงฆ่าสัตว์ ระดับจังหวัด ได้ออกตรวจโรงฆ่าสุกร
ขนาดการฆ่า 100ตัว/วัน ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ผลการตรวจเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
ของกรมปศุสัตว์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก