หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยน.สพ. มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ และนายฉลียว หงษ์ทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา ออกตรวจรับรองโครงการปศุสัตว์ Ok ที่เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส ในพื้นที่อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
จรวจติดตาม
จรวจติดตาม
จรวจติดตาม
จรวจติดตาม
จรวจติดตาม
จรวจติดตาม
กลับหน้าแรก