รูปหัวเว็บ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว ์และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร( Food Safety )
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ 8 วช. รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
และนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ นายสัตวแพทย์ 8 วช. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ได้รายงานพร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร( Food Safety )
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีความก้าวหน้าไปมาก สามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่น
ในการพัฒนางานด้านฟาร์มมาตรฐาน โรงงานอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา