หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และตรวจความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านโนนเต็ง ม.5 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ธคก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ทำพิธีมอบโคเนื้อ โดย ว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบโคเนื้อ ตาม"โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 2 กลุ่ม 116 ตัว มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 61 ตัว และ บ้านโคกวัวนอน 55 ตัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ทำพิธีมอบโคเนื้อ โดย ว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบโคเนื้อ ตาม"โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 2 กลุ่ม 116 ตัว มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 61 ตัว และ บ้านโคกวัวนอน 55 ตัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ธคก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ทำพิธีมอบโคเนื้อ โดย ว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบโคเนื้อ ตาม"โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 2 กลุ่ม 116 ตัว มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 61 ตัว และ บ้านโคกวัวนอน 55 ตัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ทำพิธีมอบโคเนื้อ โดย ว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบโคเนื้อ ตาม"โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 2 กลุ่ม 116 ตัว มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 61 ตัว และ บ้านโคกวัวนอน 55 ตัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
กลับหน้าแรก