หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มอบปัจจัยการผลิตไก่แม่พันธุ์สาวพื้นเมืองให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
อ.เมืองนครราชสีมา นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ ประธานศูนย์ฯ จำนวน 30 ตัว และมอบให้เกษตรกรเครือข่าย จำนวน 3 คนๆละ 10 ตัว
และมอบปัจจัยการผลิตสุกรขุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯ อ.โชคชัย นางวิลาวัลย์ แก้วกุลธร สุกรขุน จำนวน 4 ตัว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
มอบพันธุ์สัตว์
กลับหน้าแรก