หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์
ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้คำแนะนำการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง
การดูแลสุขภาพสัตว์ปีก พร้อมสาธิตการทำวัคซีนสำหรับสัตว์ปีกให้กับเกษตรกร และได้มอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก