รูปหัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางเลือกอาชีพปศุสัตว์
ให้กับเกษตรกรครัวเรือนยากจนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2553 โครงการ "แก้จน คนโคราช"
โดยมีนายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพครัวเรือนละ 5,000 - 7,000 บาท
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
จัดแสดงทางเลือกอาชีพปศุสัตว์
พร้อมให้บริการ
ทางเลือกอาชีพหลากหลายจากวิทยาลัยสารพัดช่าง
บรรยากาศในงานมอบทุนประกอบอาชีพ