หัวเว็บ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจประเมินกรมปศุสัตว์เพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2559" ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 โดยมีนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 ,นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิภาล
หัวหน้าพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ,นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริ ,หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย , ประธานสหกรณ์
ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด ,ผู้แทนจากซีพี,ปศุสัตว์อำเภอและกลุ่มเกษตรกร ธคก.ที่เป็นตัวแทน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการฯ และนำเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโตนด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา และนำเข้าเยี่ยมชมการขุนโคเนื้อโคราชวากิว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯที่บ้านหนองปลิง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กพร.ประเมิน
กลับหน้าแรก