หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิรุณ รักษามิตร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมด้วย
นายเฉลียว ขจรภพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ออกติดตามงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคง ,
อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
กลับหน้าแรก