รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่องจัดประชุม/สัมมนาเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ผ่านระบบ e-service
ให้กับผู้ประกอบการทำฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดกับระบบราชการและผู้ประกอบการต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา จำนวน 68 ราย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรม ฟราวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
หมอสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอฯชี้แแจงการประชุม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ บรรยาย
วิทยากร บรรยาย
ความตั้งใจจริงของผู้ใช้บริการ
มากันครบทุกฟาร์ม
ตั้งใจรับฟังกันทุกคน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก