หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสนง.ปศุสัตว์อำเภอเมือง
ออกตรวจประเมินต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ให้คำแนะนำการจัดวางเนื้อสัตว์
ให้ถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษา ควบคุมอุณหภูมิ การป้องกันการติดเชื้อโรคสู่เนื้อสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของโครงการฯเป็นอย่างดี และต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือด้านวิชาการ การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด
กลับหน้าแรก