หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอจักราช โดยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยนายพลเสฏฐ์ กูบโคกกรวด ปศุสัตว์ตำบล ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลจักราช เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับฟังปัญหา
จากตัวแทนเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก