หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ฝึกอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว จ่ายยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ยาบำรุงในสัตว์ปีก วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก และติดตามงานโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.โนนจาน ณ ห้องประชุม อบต.โนนจาน ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2558
อบรมrabie
อบรมrabie
อบรมrabie
อบรมrabie
อบรมrabie
อบรมrabie
อบรมrabie
อบรมrabie
กลับหน้าแรก