หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 48 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 48 ราย ณ ศูนย์เรียนรู่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
กลับหน้าแรก