หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)กับสหกรณ์โคเนื้อโคราชวากิวสุรนารี จำกัด โดยนายเดซรักษา ทัพทวี
ประธานสหกรณ์ฯ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ,หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา และผู้แทน
ผอ.ธกส.นครราชสีมา ร่วมเป็นพยาน ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ จำนวน 1 สหกรณ์ คือสหกรณ์โคเนื้อโคราชวากิวฯ
สมาชิก 34 ราย วงเงินกู้ 8.5 ล้านบาท โดยปลอดดอกเบี้ย 3 ปี(ไม่คิดดอกเบี้ยและเงินต้น)และจะเริ่มชำระหนี้ให้กรมปศสัตว์ในปีที่ 4 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
MOU
กลับหน้าแรก