หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนายภูดิส ทฤษฏิคุณ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว
ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และผู้เลี้ยงไก่โคราช ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บ้านคลองบงพัฒนา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และ
สำรวจโรงเรือนเลี้ยงแพะและไก่โคราช เพื่อเตรียมปรับปรุงตามโครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ(งบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2559
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน ณ ศาลาร่วมใจ บ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
กลับหน้าแรก