หัวเว็บ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมกำหนดตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2556
กลับหน้าแรก