หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดย น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์OK) เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ในพื้นที่อำเภอพิมาย ,อำเภอด่านขุนทด ,อำเภอปากช่อง ,อำเภอสีคิ้ว และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559

ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์OK
กลับหน้าแรก