หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยนายเฉลียว หงษ์ทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
ออกปฏิบัติงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำร้านขายอาหารสัตว์ในการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
กลับหน้าแรก