หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเมืองบัวน้อย
หมู่ที่ 11 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรเข้ารับฟัง 33 คน ณ ศาลาวัดบ้านเมืองบัวน้อย ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก