หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานรับมอบโค-กระบือ จากมูลนิธิสุมงคล ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีิวิตโค-กระบือ
จากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 20 ตัว มอบให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
นำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ สวนสุมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
กลับหน้าแรก