รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชีสมา , นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและงานมาตรฐานฟาร์มโคนม
ในพื้นที่ดูแลของสหกรณ์โคนมพิมาย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551ที่ผ่านมา โดยมี นายอุดม ภักดีชายแดน ปศุสัตว์อำเภอพิมาย
พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์โคนมพิมายให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์โคนมพิมาย
เป็นสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงโคนม
โดยการเพิ่มราคาผลผลิตเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม
ก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมกิจกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี