หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จัดฝึกอบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมสัตว์
และการสาธิตการทำกากมันหมักยีสต์ ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556
ณ บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556

หมอวรวุฒิ ปศอ.บัวลาย กล่าวพบปะกลุ่มเกษตรกร
หมอเฉลียว ขจรภพ ผู้รับผิดชอบโครงการฯระดับจังหวัด ชี้แจงโครงการ
รวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เพื่อพัฒนาอาชีพของพี่น้องเกษตรกร ต.เมืองพะไล
สาธิตการทำกากมันหมักยีสต์
จัดเตรียมอุปกรณ์
ส่วนผสมที่สำคัญ
เรียนรู้ด้วยการทดลองทำด้วยตนเอง
ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย มาดูแลการสาธิตอย่างใกล้ชิด
ผลงานของเรา ทำเอง ใช้เอง
กลับหน้าแรก