รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ปศุสัตว์อินทรีย์" และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา " 12 สิงหา มหาราชินี"
ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2553
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์นำทีม
"ปศุสัตว์อินทรีย์ สู่ความพอเพียง"
แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
บริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์
น้องๆ นักเรียนมากันไม่ขาดสาย
ขอรูปเป็นหลักฐานหน่อยครับ