รูปหัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายดำริห์ เพ็ชรนิล ปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมตรวจและให้คำแนะนำการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ซึ่งเทศบาลฯมีความตั้งใจที่จะก่อสร้าง
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของตนเองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย
เหมาะสมต่อการบริโภค เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553